Firman Allah Ta’ala: “dan kami letakkan neraca timbangan yang adil pada hari kiamat,” dan bahwasanya amalan anak adam dan ucapan mereka akan di timbang.

Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Isykab telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari ‘Umarah bin Alqa’qa’ dari Abu Zur’ah dari Abu Hurairah radliyallahu’anhu, ia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada dua kalimat yang disukai Ar Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu SUBHANALLAH WABIHAMDIHI dan SUBHAANALLAAHIL’AZHIIM.” 

Sanad 1 : Abdur Rahman bin Shakhr -> Abu Zur’ah bin ‘Amru bin Jarir bin ‘Abdullah -> Umarah bin Al Qa’qa’ bin Syubrumah -> Muhammad bin Fudloil bin Ghazwan bin Jarir -> Ahmad bin Isykab

Bacaan orang yang fajir dan munafiq, serta suara dan tilawah mereka tidak melampaui kerongkongan mereka.

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’man telah menceritakan kepada kami Mahdi bin maimun aku mendengar Muhammad bin Sirin menceritakan dari Ma’bad bin Sirin dari Abu Sa’id Al Khudzri radliyallahu’anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Akan muncul beberapa orang dari arah timur, mereka membaca Al Qur’an namun tidak lebih dari kerongkongan mereka (tidak meresap dalam hati), mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busur, dan mereka tidak akan kembali hingga anak panah kembali ke tali busur.” Lalu ditanya, “Apa tanda mereka?” Beliau menjawab: “Ciri mereka adalah gundul.” Atau, beliau mengatakan: “Rambutnya dipangkas habis.” 

Sanad 1 : Sa’ad bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid -> Ma’bad bin Sirin -> “Muhammad bin Sirin, maula Anas bin Malik” -> Mahdiy bin Maimun -> Muhammad bin Al Fadlol

Bacaan orang yang fajir dan munafiq, serta suara dan tilawah mereka tidak melampaui kerongkongan mereka.

Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Hisyam Telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Azzuhri. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami ‘Anbasah telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibn Syihab telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Urwah bin Zubair bahwa dia mendengar Urwah bin Az Zubair, Aisyah radliyallahu’anhuma berkata, “Beberapa orang bertanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang dukun, beliau menjawab: “Mereka tidak ada apa-apanya.” Para sahabat berkata lagi, “Wahai Rasulullah, namun terkadang mereka berbicara sesuatu dan menjadi benar.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian berkata: “Ucapan yang benar itu adalah hasil curian jin, lalu oleh jin diperdengarkan ke telinga wali-walinya sebagaimana ayam betina bersuara, lantas mereka tambahai dengan seratus kebohongan.” 

Sanad 1 : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq -> Urwah bin Az Zubair bin Al ‘Awwam bin Khuwailid bin Asad bin ‘Abdul ‘Izzi bin Qu -> Yahya bin ‘Urwah bin Az Zubair bin Al ‘Awwam -> Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab -> Ma’mar bin Raosyid -> Hisyam bin Yusuf -> Ali bin ‘Abdullah bin Ja’far bin Najih

Sanad 2 : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq -> Urwah bin Az Zubair bin Al ‘Awwam bin Khuwailid bin Asad bin ‘Abdul ‘Izzi bin Qu -> Yahya bin ‘Urwah bin Az Zubair bin Al ‘Awwam -> Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab -> Yunus bin Yazid bin Abi An Najjad -> Anbasah bin Khalid bin Yazid -> Ahmad bin Shalih

Bacaan orang yang fajir dan munafiq, serta suara dan tilawah mereka tidak melampaui kerongkongan mereka.

Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Abu Musa radliyallahu’anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al Qur’an seperti utrujah, rasanya enak dan baunya wangi, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al Qur’an seperti kurma, rasanya enak namun tidak berbau, dan perumpaman orang durhaka yang membaca Al Qur’an seperti buah raihana, baunya wangi namun rasanya pahit, dan perumpamaan orang durhaka yang tidak membaca Al Qur’an seperti buah hanzhalah, rasanya pahit dan tidak berbau.” 

Sanad 1 : Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadldlor -> Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram -> Qatadah bin Da’amah bin Qatadah -> Hammam bin Yahya bin Dinar -> Hudbah bin Khalid bin Al Aswad bin Hudbah

Firman Allah Ta’ala: “Dan Allah yang mencipatakan kalian dan apa yang kalian kerjakan” “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” dan dikatakan kepada orang-orang yang menggambar; ‘hidupkanlah apa yang kalian ciptakan.’

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al ‘Ala’ telah menceritakan kepada kami Ibn Fudlail dari ‘Umarah dari Abu Zur’ah ia mendengar Abu Hurairah radliyallahu’anhu berkata, “Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah ‘azza wajalla berfirman, ‘Siapa yang lebih zhalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku, hendaklah ia cipta biji sawi, atau biji tepung, atau biji gandum!” 

Sanad 1 : Abdur Rahman bin Shakhr -> Abu Zur’ah bin ‘Amru bin Jarir bin ‘Abdullah -> Umarah bin Al Qa’qa’ bin Syubrumah -> Muhammad bin Fudloil bin Ghazwan bin Jarir -> Muhammad bin Al ‘Alaa’ bin Kuraib