Hadits gua

Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Abu ‘Awanah dari Qatadah dari ‘Uqbah bin ‘Abdul Ghafir dari Abu Sa’id radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian yang Allah berikan anugerah harta yang banyak. Orang itu berkata (kepada keluarganya) ketika menjelang kematiannya; “Ayah macam apakah aku ini di hadapan kalian?”. Mereka menjawab; “Ayah yang baik”. Orang itu berkata lagi; “Aku belum pernah beramal kebaikan sedikitpun. Untuk itu bila aku mati, bakarlah jasadku kemudian kumpulkan debu jasadku lalu buanglah pada hari datangnya angin kencang”. Kemudian keluarganya melaksanakan apa yang dipesankannya. (Nanti pada hari qiyamat) Allah ‘azza wajalla mengumpulkan debu jasadnya itu seraya berfirman: “Apa yang membuatmu menyuruh melakukan itu?”. Orang itu menjawab; “Karena aku takut kepada-Mu”. Akhirnya orang itu berjumpa dengan Allah Ta’ala dengan mendapatkan rahmat dari-Nya”. Dan Mu’adz berkata, telah bercerita kepada kami Syu’bah dari Qatadah aku mendengar ‘Uqbah bin ‘Abdul Ghafir, aku mendengar Abu Sa’id Al Khudriy dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Sanad 1 : Sa’ad bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid -> Uqbah bin ‘Abdul Ghafir -> Qatadah bin Da’amah bin Qatadah -> “Wadldloh bin ‘Abdullah, maula Yazid bin ‘Atha’” -> Hisyam bin ‘Abdul Mallik

Sanad 2 : Sa’ad bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid -> Uqbah bin ‘Abdul Ghafir -> Qatadah bin Da’amah bin Qatadah -> Syu’bah bin Al Hajjaj bin Al Warad -> Mu’adz bin Mu’adz bin Nashr bin Hassan

Penulisan ilmu

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Mutharrif dari Asy Sya’bi dari Abu Juhaifah berkata, “Aku bertanya kepada ‘Ali bin Abu Thalib, “Apakah kalian memiliki kitab?” ia menjawab, “Tidak, kecuali Kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang Muslim, atau apa yang ada pada lembaran ini.” Aku katakan, “Apa yang ada dalam lembaran ini?” Dia menjawab, “Tebusan, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang Muslim dibunuh demi membela seorang kafir.” 

Sanad 1 : Ali bin Abi Thalib bin ‘Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf -> Wahab bin ‘Abdullah -> Amir bin Syarahil -> Mutharrif bin Tharif -> Sufyan bin Sa’id bin Masruq -> Waki’ bin Al Jarrah bin Malih -> Muhammad bin Salam bin Al Faraj

Keutamaan Sujud

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa’id bin Al Musayyab dan ‘Atha’ bin Yazid Al Laitsi bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya, bahwa orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat nanti?” Beliau menjawab: “Apakah kalian dapat membantah (bahwa kalian dapat melihat) bulan pada malam purnama, bila tidak ada awan yang menghalanginya?” Mereka menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Beliau bertanya lagi: “Apakah kalian dapat membantah (bahwa kalian dapat melihat) matahari, bila tidak ada awan yang menghalanginya?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau lantas bersabda: “Sungguh kalian akan dapat melihat-Nya seperti itu juga. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, lalu Allah Subhaanahu Wa Ta’ala berfirman: ‘Barangsiapa menyembah seseuatu, maka ia akan ikut dengannya.’ Maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, di antara mereka ada yang mengikuti bulan dan di antara mereka ada pula yang mengikuti thaghut-thaghut. Maka tinggallah ummat ini, yang diantaranya ada para munafiknya. Maka Allah mendatangi mereka dan lalu berfirman: ‘Aku adalah Rabb kalian.’ Mereka berkata, ‘Inilah tempat kedudukan kami hingga datang Rabb kami. Apabila Rabb kami telah datang pasti kami mengenalnya.’ Maka Allah mendatangi mereka seraya berfirman: ‘Akulah Rabb kalian.’ Allah kemudian memanggil mereka, lalu dibentangkanlah Ash Shirath di atas neraka Jahannam. Dan akulah orang yang pertama berhasil melewatinya di antara para Rasul bersama ummatnya. Pada hari itu tidak ada seorangpun yang dapat berbicara kecuali para Rasul, dan ucapan para Rasul adalah: ‘Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah.’ Dan di dalam Jahannam ada besi yang ujungnya bengkok seperti duri Sa’dan (tumbuhan yang berduri tajam). Pernahkah kalian melihat duri Sa’dan?” Mereka menjawab: “Ya, pernah.” Beliau melanjutkan: “Sungguh dia seperti duri Sa’dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya duri tersebut kecuali Allah. Duri tersebut akan menusuk-nusuk manusia berdasarkan amal amal mereka. Di antara mereka ada yang dikoyak-koyak hingga binasa disebabkan amalnya, ada pula yang dipotong-potong kemudian selamat melewatinya. Hingga apabila Allah berkehendak memberikan rahmat-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya dari penghuni neraka, maka Allah memerintahkan Malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang pernah menyembah Allah. Maka para Malikat mengeluarkan mereka, yang mereka dikenal berdasarkan tanda bekas-bekas sujud (atsarus sujud). Dan Allah telah mengharamkan kepada neraka untuk memakan (membakar) atsarus sujud, lalu keluarlah mereka dari neraka. Setiap anak keturunan Adam akan dibakar oleh neraka kecuali mereka yang memiliki atsarus sujud. Maka mereka keluar dalam keadaan sudah hangus terbakar (gosong), lalu mereka disiram dengan air kehidupan kemudian jadilah mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai. Setelah itu selesailah Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambaNya. Dan yang tinggal hanyalah seorang yang berada antara surga dan neraka, dan dia adalah orang terakhir yang memasuki surga di antara penghuni neraka yang berhak memasukinya, dia sedang menghadapkan wajahnya ke neraka seraya berkata, ‘Ya Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka! Sungguh anginnya neraka telah meracuni aku dan baranya telah memanggang aku.’ Lalu Allah berfirman: ‘Apakah seandainya kamu diberi kesempatan kali yang lain kamu tidak akan meminta yang lain lagi? ‘ Orang itu menjawab: ‘Tidak, demi kemuliaan-Mu, ya Allah! ‘ Maka Allah memberikan kepadanya janji dan ikatan perjanjian sesuai apa yang dikehendati orang tersebut. Kemudian Allah memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Maka ketika wajahnya dihadapkan kepada surga, dia meliahat taman-taman dan keindahan surga lalu terdiam dengan tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian orang itu berkata, ‘Ya Rabb, dekatkan aku ke pintu surga! ‘ Allah Azza Wa Jalla berfirman: ‘Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah permintaan kamu sebelumnya?” Orang itu menjawab, ‘Ya Rabb, aku tidak mau menjadi ciptaanM-u yang paling celaka.’ Allah kembali bertanya: ‘Apakah kamu bila telah diberikan permintaanmu sekarang ini, nantinya kamu tidak akan meminta yang lain lagi?” Orang itu menjawab, ‘Tidak, demi kemuliaan-Mu. Aku tidak akan meminta yang lain setelah ini.’ Maka Rabbnya memberikan kepadanya janji dan ikatan sesuai apa yang dikehendati orang tersebut. Lalu orang tersebut didekatkan ke pintu surga. Maka manakala orang itu sudah sampai di pintu surga, dia melihat keindahan surga dan taman-taman yang hijau serta kegembiraan yang terdapat didalamnya, orang itu terdiam dengan tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian orang itu berkata, ‘Ya Rabb, masukkanlah aku ke surga! ‘ Allah berfirman: ‘Celakalah kamu dari sikap kamu yang tidak menepati janji. Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah kamu diberikan apa yang kamu pinta?” Orang itu berkata, ‘Ya Rabb, janganlah Engkau menjadikan aku ciptaan-Mu yang paling celaka.’ Maka Allah Azza Wa Jalla tertawa mendengarnya. Lalu Allah mengizinkan orang itu memasuki surga. Setelahitu Allah Azza Wa Jalla berfirman: ‘Bayangkanlah! ‘ Lalu orang itu membayangkan hingga setelah selesai apa yang ia bayangkan, Allah berfirman kepadanya: ‘Dari sini.’ Dan demikianlah Rabbnya mengingatkan orang tersebut hingga manakala orang tersebut selesai membayangkan, Allah berfirman lagi: “Ini semua untuk kamu dan yang serupa dengannya.” Abu Sa’id Al Khudri berkata kepada Abu Hurairah, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah berfirman: ‘Ini semua untukmu dan sepuluh macam yang serupa dengannya.’ Abu Hurairah berkata, “Aku tidak mengingat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kecuali sabdanya: “Ini semua untuk kamu dan yang serupa dengannya.” Abu Sa’id Al Khudri berkata, “Sungguh aku mendengar Beliau menyebutkan: ‘Ini semua untukmu dan sepuluh macam yang serupa dengannya’.” 

Sanad 1 : Abdur Rahman bin Shakhr -> Sa’id bin Al Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin ‘Amru -> Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab -> Syu’aib bin Abi Hamzah Dinar -> Al Hakam bin Nafi’

Sanad 2 : Abdur Rahman bin Shakhr -> Atha’ bin Yazid -> Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab -> Syu’aib bin Abi Hamzah Dinar -> Al Hakam bin Nafi’

Sanad 3 : Sa’ad bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid -> Sa’id bin Al Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin ‘Amru -> Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab -> Syu’aib bin Abi Hamzah Dinar -> Al Hakam bin Nafi’

Sanad 4 : Sa’ad bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid -> Atha’ bin Yazid -> Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab -> Syu’aib bin Abi Hamzah Dinar -> Al Hakam bin Nafi’

Bagaimana Cara Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam Membalikkan Punggung Beliau Ke Arah Jama’ah?.

Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi’b dari Az Zuhri dari ‘Abbad bin Tamim dari Pamannya berkata, “Aku pernah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam di hari saat beliau keluar minta turunnya hujan. Beliau kemudian menghadap ke arah kiblat dengan menghadapkan punggungnya ke arah manusia, beliau lalu berdoa sambil membalikkan kain selendangnya. Setelah itu beliau mengimami kami shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan.” 

Sanad 1 : Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim bin Ka’ab -> Abbad bin Tamim bin Ghazyah -> Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab -> Muhammad bin ‘Abdur Rahman bin Al Mughirah bin Al Harits bin Abi Dzi`b -> Adam bin Abu Iyas

Syuf’ah itu pada sesuatu yang belum dibagi, jika batas-batas telah ada maka tidak ada lagi syuf’ah

Telah menceritakan kepada saya Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Jabir bin ‘Abdullah radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah menetapkan hak Asy-Syuf’ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila terdapat pembatas dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf’ah”.  

Sanad 1 : Jabir bin ‘Abdullah bin ‘Amru bin Haram -> Abdullah bin ‘Abdur Rahman bin ‘Auf -> Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab -> Ma’mar bin Raosyid -> Abdul Wahid bin Ziyad -> Musaddad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawrid